JOINTSYSTEM

Lockdown 20.03 - 09.04 - jakie wyjątki dla hotelarzy?

Kolejny lockdown rozpoczyna się w Polsce 20 marca 2021, w sobotę. Ukazało się już długo wyczekiwane rozporządzenie. Poniżej publikujemy pełną treśc ddokumentu oraz skrót najważniejszych informacji dla hotelarzy: listę aktualnych "wyjątków hotelowych", czyli kategorie Gości, którzy mogą obecnie korzystać z usług hotelarskich, pomimo lockdownu.
Chcesz dostawać powiadomienia o zmianach? Dołącz do grupy Pracownia Hotelarska na Facebooku i obserwuj naszą stronę facebookową - trzymamy rękę na pulsie! 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - pobierz pełną treść:

Aktualnie, w obiektach hotelarskich z terenów objętych obostrzeniami, rozporządzenie dopuszca świadczenie usług noclegowych dla następujących wyjątków:

 

Medycy 

Osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (potrzebny dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt). 

Lotnicy 

Członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Obsługa ruchu lotniczego 

Pracownicy obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowa z podmiotem, dla którego świadczona jest usługa, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt). 

Pracujący na statkach i platformach wiertniczych 

Osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Kierowcy 

Kierowcy wykonujący transport drogowy (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Kolejarze 

Członkowie obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Pracujący przy “inwestycjach celu publicznego”

(Tak, to bardzo pojemna kategoria... Niestety lub na szczęście przepisy nie doprecyzowują, jak ją interpretować.) 

Osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Pracownicy podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Pacjenci i opiekunowie 

Pacjenci lub opiekunowie pacjenta, nocujący w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (potrzebne skierowanie na leczenie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt). 

Funkcjonariusze i mundurowi 

Funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei. Uwaga! Pobyt musi być związany z wykonywaniem zadań służbowych (potrzebne okazanie legitymacji służbowej, co potwierdzi recepcjonista.) 

Pracownicy cywilni 

Pracownicy cywilni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

"Nafta i gaz” 

Osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Zgrupowania 

Zawodnicy/ trenerzy /członkowie sztabu szkoleniowego, korzystający z usług hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego (potrzebny: dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającąw sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową). 

Egzaminy zawodowe 

Osoby zdające lub uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (potrzebny dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną). 

Zdający lub osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska (potrzebne zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska). 

Prawnicy i osoby uczestniczące z posiedzeniach sądu 

Pełnomocnicy procesowi, obrońcy, pełnomocnicy stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli, tłumacze sądowi. Uwaga! Nocleg może się odbywać tylko w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym. (Potrzebne okazanie zawiadomienia lub innego dokumentu potwierdzającego posiedzenie sądu). 

Aplikanci 

Aplikanci aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, lub inne osoby zaangażowane w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (potrzebne zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). 

Dyplomaci 

Członkowie misji dyplomatycznej, urzędów konsularnych, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, członkowie rodziny w/w, posiadacze paszportu dyplomatycznego, nocujący w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji (potrzebny dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt). 

Delegacje państwowe 

Uczestnicy lub osoby zaangażowane w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, nocujące w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt (potrzebne imienne polecenie wyjazdu służbowego). 

Pracownicy “kluczowych inwestycji” 

Pracownicy przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

 Żołnierze wojsk sojuszniczych

Żołnierze wojsk sojuszniczych, przebywający czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej (potrzebne okazanie legitymacji służbowej, co potwierdzi recepcjonista.) 

Przegląd i konserwacja sprzętu i aparatury 

Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, dla którego świadczona jest usługa, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt). 

Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt). 

Media 

Osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę). 

Dziennikarze, o których mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), nocujący w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych lub prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza (potrzebne okazanie legitymacji prasowej, co potwierdzi recepcjonista.) 

“Uziemieni” cudzoziemcy 

Cudzoziemcy niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu. Uwaga! Dotyczy osób, które nie mają polskiego obywatelstwa / paszportu. (Potrzebne oświadczenie.) 

“Uziemieni” pasażerowie 

 Pasażerowie cywilnego statku powietrznego, którym przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10) (potrzebny dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze). 

NIK 

Kontrolerzy NIK, których pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych (potrzebne okazanie legitymacji służbowej, co potwierdzi recepcjonista.) 

Frontex 

Pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (potrzebny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt). 

Egzaminy / konkursy w obszarze prawa 

Uczestnicy konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, osoby zdające egzaminy sędziowskie i prokuratorskie, osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów. 

(Potrzebne: 

- w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), 

- w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.) 

Członkowie komisji lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów (potrzebny dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów). 

Sędziowie i kontrolerzy sportowi 

Sędziowie sportowi, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391) (potrzebny dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową). 

Egzaminatorzy 

Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, nocujące w związku z wykonywaniem zadań służbowych. (potrzebna decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne). 

Członkowie komisji 

Członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów (potrzebne okazanie legitymacji służbowej, co potwierdzi recepcjonista). 

CKE, OKE

Pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, nocujący w związku z wykonywaniem zadań służbowych (potrzebny dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej).

Egzaminy medyczne

Osoby zdające lub przeprowadzające Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm.) (potrzebny dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych).

Rzeczoznawcy

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (potrzebne zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa).

Członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzający postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (potrzebny dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej).

Ekipy filmowe

Członkowie ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym.

(Potrzebny dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez:
- producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub

- producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. Poz.198)

poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego).

"Urzędnicy wysokiej rangi"

Osoby, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), nocujący w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania (Uwaga! Tu nie potrzeba żadnych dokumentów, zaświadczeń, ani nawet oświadczeń.)

Osoby zapewniające obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, wymienione wyżej („urzędnicy wysokiej rangi”) i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania. (potrzebne imienne polecenie wyjazdu służbowego).

Egzaminy szkół artystycznych

Zdający, opiekunowie zdających, osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (potrzebny dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej).

***

Chcesz na bieżąco otrzymywać powiadomienia o ważnych wiadomościach dla branży hotelarskiej? Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku: Pracownia Hotelarska JOINTSYSTEM - trzymamy rękę na pulsie!


JOINTSYSTEM to agencja doradczo-marketingowa dla branży hotelarskiej. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla już działających i nowo powstających obiektów. Od analizy rynku poprzez opracowanie polityki cenowej, strategii marketingowej, dobór i konfigurację narzędzi aż po przeszkolenie kadry. Od projektu identyfikacji wizualnej przez stworzenie strony internetowej po kampanie reklamowe i social media. Zapewniamy swoim klientom sprawdzone oprogramowanie hotelowe wraz z kompleksową konfiguracją. Zobacz, co możemy zrobić dla Twojego obiektu i sprawdź nasz autorski program "Stać Cię na własnego managera".

JOINTSYSTEM - doradztwo i marketing dla hoteli i pensjonatów

JOINTSYSTEM - doradztwo i marketing dla hoteli i pensjonatów

Zwiększamy zyski obiektów noclegowych. Kompleksowo. Co możemy dla Ciebie zrobić?

Blog hotelarski

Blog hotelarski

Wskazówki dla właścicieli i managerów obiektów noclegowych. Bądź na bieżąco.

Stać Cię na własnego menadżera

Stać Cię na własnego menadżera

Reaguj na zmiany, zwiększaj przychody - zleć zarządzanie sprzedażą w Twoim obiekcie zewnętrznej agencji i podnieś rentowność swojego biznesu. Sprawdź ofertę.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...